Uudiskiri

Kasutaja

Trüki

Uudised

Euroopa Kalandusfondi meetmete taotluste vastuvõtt PRIA-s

26.11.2008 09.55,

PRIA alustab Euroopa Kalandusfondi meetme „Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks“ (meede 1.1)   taotluste vastuvõttu ajavahemikul 1.-15. detsember 2008.

 

Toetuse eesmärk on tagada tasakaal kalalaevastiku püügivõimsuse ja kasutatavate kalavarude vahel.

 

Taotlusi võetakse vastu PRIA regioonide Pärnu, Lääne, Saare, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru ja Tartu maakonna büroodes ajavahemikul 1.-15. detsember.

Toetust võib taotleda äriühing või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja :

- kes on kalalaeva omanik või rentnik, kes valdab kalalaeva kapitalirendilepingu alusel;

- kellele on kalapüügiseaduse alusel antud kalalaeva kalapüügiluba püügiks merel.

 

Toetust saab taotleda nende merel püüdvate kalalaevade lammutamist või sihtotstarbe lõplikku muutmist, mis on registreeritud kalalaevade riiklikus registris ja kuuluvad segmenti, mille suhtes kohaldatakse püügikoormuse reguleerimise kava kohaselt kalapüügi alalise lõpetamise abinõusid. Kalalaev peab olema vähemalt kümme aastat vana ja töökorras.

 

Maksimaalsed taotletavad toetuse summad sõltuvad laeva kogumahutavusest (GT). Toetuse andmisel lähtutakse paremusjärjestusest, mis moodustatakse vähempakkumise põhimõttel.  

 

Vesiviljeluse (kalakasvatuse)  investeeringutoetuste taotluste vastuvõttu alustatakse 22. detsembril 2008 ning taotlusi võetakse vastu 29. jaanuarini 2009. a.

 

Toetuse eesmärk on vesiviljeluse tootmismahtude suurendamine, kasutades selleks kaasaegseid ja keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid.  

 

Taotlusi võetakse vastu PRIA maakondlikes teenindusbüroodes ajavahemikul 22. detsember 2008–29. jaanuar 2009. a

Toetust saab taotleda :

- uue vesiviljeluskasvanduse püstitamiseks;

- olemasoleva vesiviljeluskasvanduse rekonstrueerimiseks, laiendamiseks ja tehnosüsteemide muutmiseks.

 

Ehitise põhi- või ehitusprojekti järgne keskmine aastane tootmismaht peab enne või pärast projekti elluviimist olema täisvõimsusel vähemalt:

- 100 tonni tuurlaste, vikerforelli või koha puhul;

- 50 tonni angerja, paalia, siiglaste, tilapia või sägaliste puhul;25 000 tükki kaubavähi (minimaalselt 10 cm pikkused) puhul.

 

Toetust makstakse kuni 50% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus taotleja kohta kokku on 8 000 000 krooni rakenduskava programmperioodil.  

 

Meetmete õiguslikud alused; tingimused ning materjalid abiks taotlejale leiate PRIA kodulehelt www.pria.ee

 

Lugupidamisega

 

Valdur Noormägi

Eesti Kalaliidu juhataja

Mobiil:5091796